Donderdag, 23 augustus 2012

12:14 revisie

Na het zomerreces van 2012, volgt hier een nieuwe website. Deze is nu (nog) in ontwikkeling. Binnenkort meer :)


Maandag, 10 mei 2010

15:27 Nog een keer even stil - Oud-VVD-leider Hans Dijkstal overleden (67)

Uit trouw:
Oud-VVD-leider Hans Dijkstal is zondag op 67-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Wassenaar. Hij was al lange tijd ziek.

Dat heeft het partijbureau van de VVD maandag bekendgemaakt.

Dijkstal stond in 1994 aan de wieg van Paars, het eerste kabinet van Wim Kok van PvdA, VVD en D66. Hij werd daarin minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier.

De VVD heeft met verslagenheid gereageerd op zijn dood. VVD-leider Mark Rutte wenst zijn vrouw Anneke en hun dochters en kleinkinderen sterkte met het dragen van het grote verlies. Hij herinnert zich Dijkstal als een buitengewoon warm mens met belangstelling voor iedereen in zijn omgeving. „Hij benaderde mensen met een openheid en betrokkenheid die hem zeer geliefd maakten binnen en buiten de partij. Zelf bleef hij in goede en slechte tijden in hart en ziel VVD’er”, zo heeft Rutte laten weten.

De VVD-politicus trok zich in 2002 terug uit de actieve politiek na een teleurstellend verkiezingsresultaat voor zijn partij, waarvan hij toen vier jaar de leider was. Politiek Den Haag verkeerde toen in een rumoerige periode vlak na de moord op Pim Fortuyn en de entree van diens LPF op het Binnenhof. De vier jaren ervoor was Dijkstal voorzitter van de liberale fractie geweest. Hij was wars van populisme.


Woensdag, 5 mei 2010

16:58 Even still van..

Werd even stil toen ik het onderstaande stukje las in de Canadeese krant “The StarPhoenix”: Liberation of Netherlands marked

Liberation of Netherlands marked

Local woman remembers brother’s sacrifice near end of Second World War

Eunice Gore-Hickman Eunice Gore-Hickman remembers well her brother who sacrificed his life to help liberate the Netherlands.

Her brother, Cpl. Kenneth Scott Ferguson, was the last Canadian soldier to die in the Netherlands during the Second World War. He died on April 2, 1945, just one month before the Netherlands was officially surrendered by the Nazis.

Today marks the 65th anniversary of the Canadian army liberating the Netherlands from Germany in the Second World War and a memorial ceremony to mark the occasion was held Tuesday at the Sherbrooke Community Centre’s Veterans Village in Saskatoon.

Those participating in the ceremony included honorary consul Judie Dyck from the Consulate of the Netherlands, along with Legion representatives and about 30 Second World War veterans from Saskatoon and area who fought in Holland.

Dyck said the ceremony is important for both the Dutch and Canadians to remember the sacrifices that Canadians made.

“The Dutch have not forgotten the sacrifices made by the Canadian soldiers in liberating the Netherlands after five long years of oppression, fear and hunger,” she said. “We owe our freedom and democracy to the Canadian soldiers. We know that freedom is not free and that it can never be taken for granted.”

Sixty-five years ago, Ferguson and his regiment was attempting to enter Zevenaar, Holland, an important German-held railway link, when he was shot and killed by a German soldier. Ferguson was 19. He had joined the army at 15, following his two older brothers.

To show gratitude to Canadian soldiers, the city of Zevenaar erected a memorial bridge on the old bridge site where Ferguson and others had fought and died. On April 2, 2004, the bridge-opening ceremony was held and the bridge was named Fergusonbrug after Ferguson.

The ceremony was held on this date to mark the anniversary of Ferguson’s death.

Gore-Hickman attended the bridge-opening ceremony and spoke at the reception about her brother. She was 14 when he was killed. She still remembers vividly the day she came home from school and saw her mother with a telegram, informing the family that Ferguson had been killed. She describes him as “a happy-go-lucky kid, who was just happy with the world and looking for some excitement.”

While in Holland for the ceremony, Gore-Hickman was impressed with the gratitude the Dutch had for Canadian soldiers.

“The people are so wonderful,” she said. “They just opened their arms and welcomed you because you were Canadian.”

She said the Dutch knew their history of the Netherlands liberation well.

“The Dutch are very Canadian. They are probably better Canadians than we are. They teach their children about the Netherlands liberation. Their kids know about the Canadians and what they did, but I don’t think our Canadian kids know about the Dutch and what happened as well.”

In the Netherlands, every fifth year of the Netherlands liberation is declared a national holiday and Dutch students learn the Canadian national anthem in school.

Gore-Hickman believes it’s important for Canadians to know the part they played in the liberation of the Netherlands and to show appreciation to their veterans.

“All those boys died for them,” she said. Getting emotional, she recalled visiting Ferguson’s grave at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, Holland, and seeing another grave of an 18-year-old boy beside her brother’s.

She appreciates it when she sees younger individuals pay tribute at memorial ceremonies.

“I’m pleased how we are on Remembrance Day and seeing all the young people there,” she said.

The theme of this year’s ceremony was bonds of friendship. More than 2,000 students, including students from Waldheim School are visiting the Netherlands this month to help maintain the strong bonds forged during the Second World War between the two countries.

“It is now the next generation’s responsibility to pass on these memories, to continue the bonds of friendship and together defend the values we hold dear,” said Dyck.


© Copyright © The StarPhoenixDonderdag, 29 april 2010

08:58 VVD Reactie op coalitieprogamma

Het Collegeprogramma is er, waarvan iedereen in de Zevenaarse raad - en geen onderdeel van de LZB/CDA coalitie is - forse kritiek op uitte.
Te vaag, te veel “wat ze nog niet weten” en eerst met onderzoek willen uitzoeken, waren zoal de reacties.

Zo wil kersvers LB fractievoorzitter Fred Koeman samen met de Raad oplossingen bedenken voor de bezuinigingsopgave. Aan de ene kant natuurlijk aardig dat onze mening er ook nog toe (lijken) te doen, maar aan de andere kant als je als nieuwe coalitie ook al geen richtingen wilt of durft aan te geven waar je deze bezuinigingen wilt gaan zoeken, of waar je prioriteiten liggen dan kun je toch niet echt spreken van een coalitie met een visie of ambitie om in tijden van tegenwind er toch nog wat moois van te maken, ipv 4 jaar op de tent te gaan passen.

En dit is men dan van plan de komende 4 jaar te gaan doen:
Coalitieakkoord 2010-2014

We hebben er zin in!
1. Financiële paragraaf
Gemeentefinanciën.
De gemeentefinanciën verkeren in zwaar weer en kennen veel onzekerheden. Ook de gemeente Zevenaar zal niet ontkomen aan de gevolgen van de economische crisis en de rijksbezuinigingen. De inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de bouwleges zullen sterk dalen. De uitgaven zoals bijstandsuitkeringen zullen stijgen. De huidige grondexploitaties staan onder druk met toenemende rentelasten als gevolg. Bezuinigingen met fundamentele keuzes zullen daarom de komende jaren onontkoombaar zijn. De coalitie wil het huidige gezonde financiële beleid continueren. Dit betekent een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen (reserves) om de risico’s in deze onzekere tijd het hoofd te kunnen bieden.

Bezuinigingen
Bezuinigingen zullen niet te voorkomen zijn, echter de daadwerkelijke invulling van de bezuinigingen zullen pas kunnen plaatsvinden na een integrale afweging van alle mogelijkheden, waarbij kritisch gekeken wordt naar de taken van de gemeente.
Bij de bezuinigingsmaatregelen kan een selectieve vacaturestop worden overwogen. Verhoging van de OZB met meer dan de inflatiecorrectie wordt op voorhand niet afgewezen.
Voorzieningen, sport en cultuur zijn voor de coalitie belangrijk.
Wij streven naar een goed voorzieningenniveau, sport zien wij als middel dat bijdraagt aan de realisering van doelstellingen van vele beleidsterreinen. We zijn trots op Musiater, filmhuis, volksuniversiteit en museum.

2. Bestuur en publieksdienstverlening

Beleid en maatwerk
Eerst beleid, dan uitvoeren en maatwerk. Daar waar nodig en wenselijk kan incidenteel en als voorbode van een beleidswijziging er ook ruimte zijn om af te wijken van ingeslagen wegen.

Regeldruk
De coalitie wil de (administratieve) lasten die voortkomen uit regelingen voor burgers, bedrijven en instellingen onderzoeken. Het eerste jaar worden problemen met de regeldruk geïnventariseerd, waarbij de landelijke dereguleringsactiviteiten van de VNG worden gevolgd. Daarna worden regels, waar mogelijk, vereenvoudigd of afgeschaft. We werken toe naar minder en eenvoudige regels, betere informatievoorziening naar de klant, optimalisatie van interne processen en een klantgerichte houding.

Burgerparticipatie
Inwoners worden vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen, inspraak wordt geregeld op het moment dat de besluitvorming nog kan worden beïnvloed. De coalitie hecht groot belang aan de betrokkenheid van burgers bij het gemeentebestuur, direct en indirect via wijkteams/raden, verenigingen en organisaties. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om burgers de ruimte te bieden om een aantal keren per jaar direct met de gemeenteraad te discussiëren.

Dienstverlening
De gemeente is dienstbaar en klantgericht. Zaken worden zoveel mogelijk afgehandeld door één loket en door één medewerker.

Personeel
De coalitie is van mening dat opleiding en scholing van medewerkers van groot belang is voor de employability van het personeel. Vooral in tijden van bezuinigingen en de mogelijkheid van een selectieve vacaturestop moet hierop worden ingezet.
De inzet van extern personeel drukt zwaar op het budget voor personeel. De inzet van externen dient zich te beperken tot die situaties waarbij het nodig is deskundigheid in te huren die niet binnen de organisatie aanwezig is of in situaties waar de reguliere bedrijfsvoering in het geding komt.

ICT en Informatisering
De inwoner heeft keuze via welk kanaal (brief, telefoon, digitaal of balie), hij/zij de gemeente benadert en de gemeente levert via alle kanalen dezelfde informatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat publicaties via de website maar ook in het lokale huis-aan-huisblad kenbaar worden gemaakt.

3. Veiligheid
Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn voor de coalitie belangrijke onderwerpen. Openbare orde en veiligheid zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel gemeentebestuur als haar inwoners. Via goede communicatie worden inwoners actief betrokken bij het veiligheidsbeleid.
Waar optreden nodig is gaat de voorkeur uit naar preventie in plaats van repressie. Daar waar nodig invoeren van flexibel cameratoezicht.
De wijkagent dient duidelijk zichtbaar te zijn op straat. In overleg met de portefeuillehouder en het gemeentebestuur dient de inzet van de wijkagent te worden bepaald.
De brandweerzorg dient bij eventuele toekomstige regionalisering van de brandweer voor alle kernen geborgd te blijven.

4. Verkeer en vervoer
Langzaam verkeer
De coalitie wil fietsverkeer en wandelen bevorderen en stimuleren door de aanleg van goede fiets- en wandelpaden en een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum van Zevenaar te realiseren.
Onderzocht moet worden hoe er een betere scheiding tussen fietsers en voetgangers in het centrum van Zevenaar kan worden gerealiseerd.

Autoverkeer
In Zevenaar wordt ingezet op een vlotte en veilige doorstroming van personen- en vrachtverkeer.
De A15 is een positieve ontwikkeling voor de Liemers. Daarbij wordt ingezet op het doortrekkingalternatief tussen Duiven en Zevenaar met een verdiepte ligging. Het bundelingalternatief (door Zevenaar) is niet bespreekbaar.
Voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein en de bereikbaarheid van Zevenaar en omgeving wordt ingezet op een nieuwe aansluiting op de A12 ter hoogte van Hengelder.
Voor een goede ontsluiting van Zevenaar en Rijnwaarden wordt ingezet op doortrekking van de regionale weg vanaf het Witte Kruis tot aan de nieuwe ontsluiting op de A12 .
Op korte termijn dient er een oplossing te worden gezocht voor de onveilige verkeerssituatie bij de scholen aan de Platanenlaan.

Openbaar vervoer
Initiatieven die gericht zijn op verbetering van de bereikbaarheid van voorzieningen, dorpen en bedrijventerreinen en de kans op sociaal isolement verkleinen steunen wij.
In Zevenaar Oost zal het nieuwe station, met een transferium worden gerealiseerd.

Betaald parkeren
Betaald parkeren wordt ingevoerd in en rondom het centrum van Zevenaar op basis van de besluitvorming die heeft plaatsgevonden. Na een jaar zal op basis van een evaluatie van alle seizoenen bepaald worden of het beleid bijgesteld moet worden. Uitgangspunt voor het betaald parkeren is dat er kostendekkende tarieven worden gehanteerd.

Vrachtverkeer
Voor vrachtwagens moeten goede mogelijkheden voor zowel het kortparkeren als het langparkeren worden gerealiseerd. Voor het langparkeren van vrachtwagens wordt in samenwerking met de overige gemeenten langs de A12 onderzocht wat de beste mogelijkheid is. Langparkeren in de bebouwde kom zal worden aangepakt.

5. Economische ontwikkeling en bedrijvigheid
We staan voor een nauwe samenwerking met Lindus, AOZ en MKB Zevenaar. Hierbij is een belangrijke rol voor de bedrijvencontactfunctionaris weggelegd. Een extra inspanningsverplichting voor het aantrekken van bedrijven is noodzakelijk. Ook voor het bedrijfsleven geldt de Eén loketfunctie. We stimuleren de mogelijkheden van kleinschalige bedrijvigheid.
Opknappen (revitalisering en herstructurering) van bestaande bedrijventerreinen, waar nodig en noodzakelijk. De komende jaren ligt bij bedrijventerrein Tatelaar een belangrijke opgave in deze.
Zevenaar wil een aantrekkelijk ondernemersklimaat en zo een stimulans geven aan de werkgelegenheid.
Het aanbestedingsbeleid zal waar mogelijk zich richten op Liemerse lokale bedrijven, binnen de marges van de regelgeving.

6. Onderwijs en educatie
Voor de leefbaarheid van de dorpen zijn een basisschool en een dorpshuis van vitaal belang. De inzet van de coalitie zal er op zijn gericht om binnen de wettelijke mogelijkheden in elk kerkdorp een basisschool in stand te houden. Bij de instandhouding van dorpshuizen en wijkcentra zal, net als nu gebeurt, waar nodig maatwerk geleverd moeten worden omdat niet alle dorpshuizen en wijkcentra op eenzelfde wijze worden beheerd.

Brede scholen
In onze gemeente wordt volop invulling gegeven aan de ontwikkeling van het brede scholenconcept. In een aantal situaties is al sprake van een brede school en bij toekomstige bouwactiviteiten t.b.v. het basisonderwijs wordt hiermee ook rekening gehouden. De inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende voorzieningen (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisschool) is van groot belang voor de ontwikkeling van de jeugd. De ontmoetingsfunctie dient in Brede scholen nadrukkelijk een plek te krijgen.

Schoolzwemmen en vakleerkracht.
De coalitie wenst een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van schoolzwemmen en van vakleerkrachten voor gymnastiekonderwijs.

7. Natuur, recreatie, sport en toerisme
Recreatie en toerisme
Vrijetijdsbesteding en toerisme houden niet op bij de grens van de gemeente. Het versterken van het aanbod en het actief promoten van wat Zevenaar en de Liemers te bieden hebben zal verder worden opgepakt.

Natuur
De beleving van burgers is belangrijk voor het welbevinden. Het onderhoud van parken en groen zal in overleg met de burger nadrukkelijk aandacht moeten hebben.

Sport
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een sportpas en het voortzetten van beleid om sport en beweging laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te houden bijvoorbeeld door het project combinatiefuncties. Door de concretisering van de combinatiefuncties neemt Zevenaar haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd.

Vrijwilligerswerk
Er zal beleid worden ontwikkeld om het vrijwilligerswerk te promoten en aantrekkelijk te maken. De gemeente zal actief ondersteuning geven aan de invoering van de maatschappelijke stage voor scholieren, zodat zij kennis kunnen maken met het vrijwilligerswerk.

8 Kunst en cultuur
De coalitie wil onderzoek doen naar combinatie van instellingen en multifunctioneel gebruik van gebouwen.
We willen de samenwerking versterken met andere gemeenten als het gaat om de instandhouding van sociale voorzieningen en beschouwen Zevenaar als cultureel centrum van de Liemers.
Voor het Liemers museum moet gestreefd worden naar een permanente locatie.

9. Zorg en welzijn
Zorg en gezondheid:
Zorg voor wie dat nodig heeft. We zijn voorstander van een wijkgebonden aanpak en onderzoek mogelijkheid van wijkzuster. Het pilot-project in Giesbeek is een voorbeeld van ketensamenwerking/-dienstverlening op het terrein van wonen, welzijn en zorg en een wijkservice/-coördinatiepunt. Bij gebleken succes dit verder doorontwikkelen.
Het huidige project alcoholpreventie wordt geëvalueerd en beoordeeld.

10. Milieu
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van Zevenaar. In het Milieubeleidsplan worden heldere en verantwoorde beleidskaders voor milieu en duurzaamheid vastgesteld. De coalitiepartijen zullen hun eerder ingenomen standpunt om geen windmolens binnen de gemeentegrenzen te accepteren, handhaven.

11. Wonen en ruimte
Woningbouw
Zevenaar kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat door het voorzieningenniveau, werkgelegenheid en bereikbaarheid. In de komende jaren worden voldoende woningen gebouwd om het voorzieningenniveau te behouden. De woningbouw wordt gerealiseerd op bestaande woningbouwlocaties, zoals Groot-Holthuizen, Riesweerd, Kolkwijk en Middag-oost. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal bepaald worden hoe snel de gewenste groei gerealiseerd kan worden, waarbij de locatie Reisenakker mogelijk getemporiseerd wordt. Nieuwe grootschalige locaties zullen worden bezien in het licht van de ontwikkelingen en belangen van Zevenaar.

Bestaande woonwijken
Naast de bouw van nieuwe woonwijken is er aandacht voor de leefbaarheid en woonkwaliteit van de bestaande woonwijken. In goede samenspraak met bewoners, corporaties en andere betrokken partijen worden plannen ontwikkeld.

Woningen die aansluiten op wensen van de consument
Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen wordt ruimte geboden aan initiatieven van burgers om tot bijzondere woonconcepten te komen. Collectief particulier opdrachtgeverschap wordt ondersteund. Gezien de vergrijzende bevolking worden woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd en worden nieuwe woonvormen waarbij meerdere generaties samenwonen mogelijk gemaakt.

Het BAT-terrein wordt gezien als toekomstige ontwikkellocatie. Er wordt een gebiedsvisie opgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd met het landgoed, het centrum, de Kerkstraat en het stationsgebied.
In dit kader zal op korte termijn ook een nadere overweging worden gemaakt om te bezien of de huisvesting van het gemeentehuis hier aan kan bijdragen.
Het landgoed is een waardevol gebied tegen de rand van het centrum. Met behoud van de ecologische en cultuurhistorische waarden wordt in goed overleg met de jonkheer onderzoek gedaan naar versterking en behoud van het landgoed in combinatie met andere functies.

Stad en platteland
Vitale dorpen en wijken met basisschool en dorps/buurthuis. Met wijkteams en dorpsraden werken aan kwaliteit en leefbaarheid. Het is belangrijk deze kernen leefbaar te houden en er bedrijvigheid mogelijk te maken. Het is daarom van belang te streven naar behoud van de leefbaarheid in balans met de centrumfunctie van de stad Zevenaar.

Buitengebied
Het buitengebied moet leefbaar worden gehouden voor agrarische bedrijfsvoering. Binnen de gestelde kaders moeten vitale land- en tuinbouwbedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen. Het vergroten van de maximale inhoud van woningen in het buitengebied en het stimuleren van het kamperen bij de boer waar mogelijk wordt ondersteund.

Woonruimteverdeelsysteem.
Er zal in overleg met de woningbouwcorporaties worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om tot een meer transparant en meer op de inwoners van de gemeente gericht woonruimteverdeelsysteem te komen.

12. Samenwerking
Liemerse samenwerking
De coalitie is zich bewust van nut en noodzaak van intergemeentelijke samenwerking. De gemeente Zevenaar, als centrumgemeente, speelt hierin een belangrijke rol. Leidend bij samenwerkingsverbanden zijn: kosten(reductie), kwaliteit(verbetering) dienstverlening en continuïteit. Bij het aangaan van samenwerking op nieuwe beleidsterreinen is de inhoud leidend, de vorm vloeit hieruit voort.


Mijnheer de voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen,

Nou, daar zitten ze dan.

Een swingend college dat vooral niet te moeilijk mag doen. Fijn voor de oppositie zou je kunnen denken, dan leggen ze die in ieder geval niets in de weg. Het zou anders te moeilijk worden. Maar was dat de bedoeling van die uitspraak? Nee, het ging er denk ik om dat, als je met LB wilt meeregeren, je vooral moet doen wat zij willen. En dat zal het CDA naar ons idee merken in 2014.

Ooit was er een fabeltjeskrant met daarin het enge bos. Het coalitieakkoord lezend moest ik daar onwillekeurig aan denken. Twee partijen, blijkbaar aan elkaar veroordeelt, zitten in het enge bos en durven eigenlijk niet te zeggen wat ze willen of denken.
Jawel, een paar leuke dingen vermelden ze alvast. Een pas voor ouderen, cameratoezicht en bijvoorbeeld zwemlessen subsidiëren, waar het CDA nooit voorstander van was. Maar dat zullen zij wel weer voortschrijdend inzicht noemen. Daar zijn ze goed in bij het CDA, kunnen zij altijd nog een draai maken.

Het coalitieakkoord is voor het grootste deel vaag, doet wel beloftes maar stelt geen echte bezuinigingen voor. Alle beslissingen die straks nodig zijn worden omzeild door vaag taalgebruik of door statements die andere partijen al hebben gedaan. Dat heet pronken mety andermans veren, ook wel diefstal genoemd, maar dat terzijde.

Met twee partijen gaan ze nu regeren.

De PvdA in Zevenaar, gelukkig altijd rationeel, had geen zin in regeren met een club die zegt: “we zullen per geval wel zien wat we gaan doen”, zegt de grootste partij. Ad. hoc beleid heet dat. Een compliment aan de PvdA is hierover op zijn plaats. Zij zitten niet in dit college. Voor hen is het pluche niet heilig.

Een ander compliment wil ik ook nog even kwijt en dat is aan de vertrekkende PvdA wethouder Wim Bless. Die heeft het in onze optiek echt heel goed gedaan. Hij heeft goed op de gemeentekas gepast. Ook wethouder Wiendels is weg, ook dat betreuren ik.

Maar nu weer naar het heden. Dat er niet voor gekozen is de VVD erbij te halen, als die al zou willen, begrijpen wij wel. Want bij LB weet men dat de VVD in Zevenaar ook geen genoegen had genomen met vaagheden en zelfs nog een stap verder waren gegaan door duidelijk en eerlijk te zijn, ook naar de kiezers.
Er zullen echt moeilijke keuzes moeten worden gemaakt en alle inwoners van Zevenaar verdienen die duidelijkheid. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dat met dit college niets. Geen reële visie op de toekomst.

Nog enkele onzinnige voorstellen uit het akkoord:
Over regel druk: onderzoeken is al gedaan landelijk.
Autoverkeer:
De A15 wordt waarschijnlijk afgeserveerd door bezuinigingen overheid. Over de Platanenlaan is het geen nieuws onder de zon.
Betaald parkeren : daar haalt L.B. bakzeil.
Schoolzwemmen: eerst weg nu weer terug, rare onbetrouwbare move.

Waarom wordt niet voorgesteld om bijvoorbeeld het zwemmen meer te promoten bij de vereniging. Zo doet LB recht aan hun voorkeur en beloftes naar het verenigingsleven. De VVD hecht waarde aan het verenigingsleven en denkt dat bijvoorbeeld de Watervrienden heel goed in staat zijn zwemlessen te geven aan jong en oud tegen een betaalbaar tarief. Het woord zegt het al, daar zitten de echte vrienden van het water.

Kunst en Cultuur: multifunctioneel gebruik van gebouwen zal in de praktijk een lachertje zijn.
Over Zorg en Welzijn: de wijkzuster verlangt wel onderdak, kosten zijn niet te overzien.
Over het BAT terrein: handig hoor om nu te spreken over toekomstige ontwikkel locatie, zowel BAT als eventuele toekomstige kopers kunnen dan alvast lekker speculeren met de grond.
Woonruimteverdeelsysteem: zul je alle afspraken gemaakt in het KAN/Stadsregio naast je neer moeten leggen.
Nog even over de lastenverzwaring. Het CDA, eerder altijd een medestander met de VVD over lastenverzwaring, was altijd tegen bijzondere OZB verhoging. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat het klip en klaar: “Uitgangspunt t.a.v. de OZB is dan ook de nullijn, alleen stijgingen ter compensatie van de inflatie zijn wat ons betreft aan de orde”. En wat zeggen ze nu in het coalitieakkoord?

“Verhoging van de OZB met meer dan de inflatiecorrectie wordt op voorhand niet afgewezen”. Nou zeg maar dag met je handje tegen het verkiezingsprogramma van het CDA. En de belastingbetaler in Zevenaar? Als het aan dit college ligt betaalt die straks het gelach en lopen we het risico dat ze het plafond raken met de OZB verhoging.
Dames en heren, zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik heb niet meer dan 5 minuten om te reageren op dit akkoord. Maar we krijgen nog genoeg tijd om inhoudelijk te regeren op besluiten die dit college in de toekomst moet gaan nemen.

Gaat de heer Staring fors bezuinigen op zijn eigen portefeuille? Wij vinden het niet verstandig om een verenigingsman als heer Staring deze portefeuille te geven. Voordat je het weet komt belangenverstrengeling om het hoekje kijken. Dan heeft hij er echt een flinke klus aan en dat zou deze lichte portefeuille rechtvaardigen. Maar dat lijkt mij niet.
Want er zijn m.n. door LB zoveel beloftes gedaan. We zijn benieuwd.

Hebben we dan niets positiefs te melden? Zeker wel. Wij verheugen ons op een periode van oppositie voeren. Voor hoe lang? Dat zien we wel.
En voor straks: “oogjes dicht en snaveltjes toe”, net zoals dit nieuwe college gaat doen. Want alles wat vijf jaar geleden is beloofd is nog steeds niet gerealiseerd. Sterker zelfs, ze omarmen nu het betaald parkeren. Hebben ze dan toch zitten slapen?

Wij wensen dit college veel wijsheid toe en diens voorzitter veel sterkte.


Dinsdag, 27 april 2010

22:04 Nieuwe college en portefeuille verdeling

Burgemeester Jan de Ruiter

* Algemene bestuurszaken
* Communicatie en voorlichting
* Openbare orde en veiligheid
* Brandweer en rampenbestrijding
* Personeel en Organisatie
* Informatisering
* Gemeentelijke huisvesting
* Bestuurlijke organisatie
* klachten en bezwaren
* regionale samenwerking
* Internationale contacten (o.a. stedenbanden)
* Handhaving (integraal)

Wethouder Anja van Norel
1e loco

* Ruimtelijke ordening
* Volkshuisvesting
* Monumentenbeleid
* Recreatie & Toerisme (incl. centrum promotie)
* Project Regio Poort
* Project 3e spoor
* Milieu

Wethouder Gerard Nijland
2e loco

* Financiën
* Economische Zaken
* Sociale zaken en Werkgelegenheid
* Sociale werkvoorziening
* Openbare werken (incl. RDL, riolering)
* Wegbeheer
* Verkeer en Vervoer

Wethouder Harry Staring
3e loco

* Wet Maatschappelijke ondersteuning
* Jeugd en Gezin
* Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
* Onderwijs
* Multicultureel beleid
* Wijkcoördinatie
* Volksgezondheid
* Kunst& Cultuur
* Evenementenbeleid
* Sport
* Subsidiebeleid
* Publieke dienstverlening / burgerparticipatie
Valt op dat Gerard Nijland de zwaarste portefeuille van allemaal heeft.


Woensdag, 21 april 2010

01:12 open coffee zevenaar

Onder genot van een kopje koffie netwerken met ondernemers in Zevenaar/De Liemers?

Kom dan morgen 21 april naar Zevenaar. De open coffee herhaalt zich iedere maand, dus als je morgen niet kunt kom je toch een andere keer!!

Woensdag, 14 april 2010

18:39 A15: Oogstbijeenkomst verplaatst

Ter info:
Oogstbijeenkomst verplaatst
De Oogstbijeenkomst die was gepland op 28 april wordt verzet naar dinsdag 25 mei. De reden hiervoor is dat de meeste van de betrokken gemeenten op dit moment nog geen college van burgemeester en wethouders (B&W) hebben gevormd. Ook is het zo dat de gemeente Zevenaar juist op 28 april het nieuwe college van B&W installeert.

Het doel van de Oogstbijeenkomst is om bestuurders op de hoogte te brengen van alle inbreng die we tijdens de vier participatie-bijeenkomsten in maart hebben gekregen. De bestuurders zijn vertegenwoordigers van het Rijk (ministeries van VenW en VROM), provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten uit het projectgebied.
Om op een serieuze manier met alle inbreng om te kunnen gaan, moeten op het moment van de Oogstbijeenkomst op zijn minst de colleges van B&W bekend zijn. Na overleg met onder meer bestuurders en bewonersorganisaties heeft Projectbureau ViA15 daarom de keuze gemaakt de Oogstbijeenkomst te verplaatsen naar 25 mei.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan door het sturen van een mail (info@via15.nl) of door te bellen naar (026) 368 88 86.


Maandag, 12 april 2010

19:35 Nieuwe website maakt wegwijs in Zevenaar

Vanmorgen even lachen, nou ja eigenlijk zou je er om moeten huilen: De Gelderlander staat het volgende over Nieuwe website maakt wegwijs in Zevenaar:
ZEVENAAR - Wie nog niet bekend is met Zevenaar, kan vanaf mei terecht op een nieuwe website. Met de slogan ‘De stad in!’ proberen ondernemers en gemeente toeristen en klanten te verleiden om naar het centrum te komen. Zevenaar omschrijft zich op de nieuwe site als een ‘boodschappen-plus-stad’ met gezellige restaurants, een plezierig theater en leuke winkels.
De bezoekers kunnen klikken naar vier routes met een eigen thema: eten en drinken, shoppen, cultuur en boodschappen.

De site gaat officieel op 8 mei de lucht in, maar is al wel zichtbaar. De routes volgen nog, evenals gegevens van winkels en allerlei organisaties. De site gaat ook activiteiten in het centrum melden. www.zevenaardestadin.nl


Oordeel zelf. Ok compleet is het nog niet, maar dat geeft het stukje uit De Gelderlander ook aan. Wat me wel verbaast is dat veel bekende punten ontbreken in de routes.

Wat me meer stoort is dat het belastinggeld wat geheven wordt ivm de reclame-belasting zo wordt verbrast.

Heeft men dan geen betere ideeën dan het in leven houden van een “VVV-achtige” website om toeristen te lokken voor een stads-ommetje van een klein uur wandelen?

Als je dan toch aan stadspromotie doet, pak het dan ook aan met de middelen uit deze tijd, en niet met een kleine website opgezet volgens het jaren 90-model, waar de oprichter van de site bepaalt welke invulling de site krijgt. Statisch, zonder interactie. Zonder (eigen) inbreng van deelnemers of belanghebbenden. Ook geen interactie met bezoekers die een berichtje achter laten waar het zo leuk was, of tips voor verbeteringen, nieuwe routes, etc. Of samenwerkende agenda’s met ondernemers en verenigingen met speciale acties en/of thema’s. Geef mensen mogelijkheden om agenda updates te delen, via twitter, google-agenda, facebook of hyves.

Met ander maak er een modern medium van. Websites met een dergelijk éénrichting verkeer zoals deze is zooooo jaren 90. Het is meer een digitale reclame folder. Ga met de tijd mee en maak er wat van, als die site er dan toch moet komen.

Maar liever zou ik hebben dat men met leuke ondersteunende acties het centrum gaat verlevendigen. Zorg dat er wat te doen is. Sponsor buiten activiteiten. Schaatsbaan in de winter, beachvolley of andere strand spellen op het horeca/raadhuis plein. Zoveel hoeft een paar kuub zand nu ook weer niet te kosten toch?? Of een water paradijs voor de kids. Mogelijkheden te over om meer energie in het centrum te pompen.


18:21 Arnhem: Idee Wethouders op 80%

In De Gelderlander las in vandaag: Idee wethouderssalaris op 80 procent te zetten kwam van D66
IARNHEM - Het plan de nieuwe Arnhemse wethouders voor 80 procent uit te betalen, komt niet van de SP, maar van D66. Dat zegt Martijn Leisink, aspirant-wethouder voor die partij. Als gevolg van dit voorstel is de beoogde GroenLinks-wethouder Barth van Eeten afgehaakt.

,,Het beeld is ontstaan dat de SP dit lagere salaris aan de andere partijen heeft opgedrongen, iedereen neemt dat als vanzelf aan”, zegt Leisink. ,,Maar er is geen sprake van. Ik zelf ben op het idee gekomen. Ik vind het een goede geste aan de stad. We moeten de komende periode bezuinigen, maar we beginnen bij onszelf. Ik heb het eerst aan de VVD voorgesteld. Die had er moeite mee, maar is akkoord gegaan. Daarna is het plan ook op tafel gekomen bij SP en GroenLinks. Die hebben beide ingestemd.'’
Van Eeten, in de afgelopen vier jaar wethouder voor GroenLinks, wil het lagere salaris voor een volle baan om principiële redenen niet accepteren. Hij vindt het juist een verkeerd signaal aan de samenleving.
“Je moet in tijden van crisis niet gaan morrelen aan het stelsel van rechtszekerheid dat we in Nederland hebben opgebouwd. Zouden wethouders te veel verdienen, dan moet dat in Den Haag worden opgelost, niet hier in Arnhem.”
Leisink kan de redenering van Van Eeten niet volgen, zegt hij. “Barth zegt dat het de gemeente meer kost als hij voor die ene dag wachtgeld aanvraagt. Dat is zo. Daarom zeg ik: vraag dan geen wachtgeld aan. Dat doe ik zelf ook niet bij Provinciale Staten, waar ik nu nog in zit.”
Van Eeten zegt dat het hem steekt dat hij het nieuws over de 80 procent pas heeft gehoord drie kwartier nadat hij het op de site van De Gelderlander had gelezen. “Ik kreeg een sms’je van mijn partijleider Sjaak van ‘t Hof om 43 minuten over elf. Dat stuk stond al om elf uur op de site.”
Van ‘t Hof zegt dat hij Van Eeten pal na de vergadering heeft ge-smst, op het moment dat iedereen nog in de zaal aanwezig was. Het persbericht was toen de deur al uit.
,,Maar Barth heeft toen mij niet laten weten dat hij die 80 procent niet aanvaardde. Had hij dat gedaan, dan had ik iedereen nog terug kunnen roepen.”

© Gelderlander
Eigenlijk gaat het om het idee dat er mogelijkheden zijn om te bezuinigen, om ook te snijden in het totale kosten van het bestuur. Zoals de kosten die we kwijt zijn aan het dagelijkse bestuur. Dus Wethouders die voor 80% aan het werk gaan, voor de tijd dat het economisch niet goed en er dus vanuit de landelijke overheid de broekriem wordt aangehaald. Gemeenteraadsleden ook naar 80%, persoonlijk zou ik gaar ook geen bezwaar tegen hebben. Tevens zou dit een meer dan loyaal gebaar zijn aan alle organisaties die het de komende jaren met fors minder zullen moeten gaan doen. 3 Miljoen euro bezuinigen is tenslotte geen gemakkelijke opgave.

Meer suggesties om te bezuinigen? Post ff een berichtje.Zondag, 4 april 2010

21:49 Politiek keurt deal met Laris over kazerne af

Na een flinke discussie met Wethouder Anja van Norel over een schadeloosstelling aan woningbouwvereniging Laris, i.v.m. de terugkoop van de Brandweer garage in Giesbeek. In het kort, de voormalige gemeente Angerlo heeft onder bewind van Wethouders Anja van Norel en Ton Alberts de brandweer garage verkocht aan Laris. Na de verkoop - en de herindeling - bleek dat deze plek juiste de best denkbare was. Dus zat men met een probleem, dat de verplaatsing van de garage een onverantwoorde actie zou zijn.

Helaas hadden de twee toenmalige wethouders eerste de garage verkocht en daarna er pas kwam het idee dat er ook een nieuwe garage zou moeten komen. Dus zonder te weten wat de beste plek zou zijn, verkocht men de boedel. Later bleek dat ze de beste locatie verkocht hadden. Dus werd er terug gehuurd van Laris, die er tot nu toe geen concrete plannen voor had. Dus eigenlijk mag men wel blij zijn dat men er niet hoeft te ontwikkelen in deze tijd.

Maar waarom dan Van Norel terugsturen naar de onderhandelingstafel? Laris heeft toch ook kosten gemaakt?
Klopt, en dat heeft de gemeente ook.

Beide hebben kosten gemaakt en inkomsten misgelopen. Omdat Laris niet ging bouwen, liep -bijvoorbeeld- de gemeente ook ruim 140.000 euro mis aan WOZ opbrengsten (met dank aan Paul Freriks). En deze laatste zijn -onder andere- niet meegenomen in de berekening van de schadeloosstelling. Dus het is goed dat de wethouder nog eens met Laris om tafel gaat. De kans op leegstand is best aanwezig. Los van het feit dat het schade gebaseerd is op 9 woningen, terwijl er in het plan er maar 7 zijn.

Met andere woorden het rammelt aan alle kanten.

Daarnaast vind ik het ook niet van deze tijd dat Laris mogelijk gederfde inkomsten uit verhuur bij de gemeente in rekening brengt. Als je met elkaar een sociale taakstelling hebt, geef en neem je, met gesloten beurs. Het lijkt er echter steeds vaker, dat als woningbouw verenigingen iets van de gemeente willen, dan de gemeente alles maar kosteloos of tegen flinke kortingen mag gaan doen. Lees lagere kavel prijzen bij sociale woningbouw projecten. Komt de gemeente bij een woningbouw vereniging, dan moeten we (bijna) altijd door hoofdprijs betalen. Deze trend wil ik breken. We gaan alle twee goed met elkaar om, of we gaan zakelijk met elkaar om. Echter dan ook in _ALLE_ gevallen zakelijk zijn, zonder voorkeuren in welke manier dan ook.

In De Gelderlander stond het onderstaande naar aanleiding van deze motie:
ZEVENAAR - De Didamse woningbouwcorporatie Laris moet genoegen nemen met een lagere schadevergoeding voor het schrappen van het bouwplan aan het Dorpsplein in Giesbeek. De Zevenaarse gemeenteraad stuurt wethouder Anja van Norel daarom terug naar de onderhandelingstafel.

Omdat de bouw van appartementen op de plek van de brandweerkazerne niet doorgaat, is Van Norel met Laris een schadeloosstelling van 300.000 euro overeengekomen. Dit bedrag vindt de gemeenteraad veel te hoog.

De partijen menen dat Laris een veel te zakelijke opstelling kiest. Daarnaast leeft het gevoel dat Zevenaar opdraait voor fouten die door het bestuur van de voormalige gemeente Angerlo zijn gemaakt. Het besluit om de brandweerkazerne aan Laris te verkopen is, twee maanden voor de herindeling genomen. Toen was er nog geen nieuwe locatie voor de kazerne, het latere struikelblok.


Dit was dus de aanleiding voor de motie die op ons (VVD) initiatief is genomen en geschreven, met technische hulp van allen partijen in de Raad. Met andere woorden Lokaal Belang stuurt ook haar eigen Wethouder terug naar de onderhandelingstafel. Op Ton Alberts na - zelf ook wethouder in die periode - steunden alle Raadsleden deze motie.


16:37 Back again - Nieuwe College

Na een tijdje van rust (op deze “weglog” dan ), wie weet komt er weer een tijd dat deze wat verlaten weglog weer in actie komt :)

Een nieuwe periode in de Raad van Zevenaar, waar nu duidelijk is wie het met wie gaat doen. In dit geval gaat Lokaal Belang samen met het CDA voor de komende vier jaar het College vormen. Het is wel enigszins moedig om met een meerder heid van 14 van de 23 zetels een college te gaan vormen. De PvdA doet dus niet mee.

Voor velen in de raad is dat een “opluchting”, omdat je anders als oppositie wel naar huis kunt gaan of kunt zeggen, we zien jullie over 4 jaar wel weer. Je zou dan een meerderheid hebben gehad van 17 vs 6, verdeeld over 5 partijen. Probeer dan nog eens een meerderheid te krijgen. Nu met de PvdA in de oppositie, is de verdeling 14 vs 9 en dan zijn de kansen een stuk groter.

De PvdA geeft in haar persverklaring aan dat ze vrezen dat “lokaal maatwerk” eigenlijk betekent dat er oplossingen bedacht worden voor individuelen, zonder dat met rekening houdt met de rest van de omgeving. In het forum van Gelderlander op het bericht Lokaal Belang en CDA vormen samen college heb ik het volgende gepost:
Je zag het eerste voorteken al bij het betaald parkeren waarbij “lokaal maatwerk” werd ingezet om de straat van 2 partijleden (Gennipskamp en de Kampstraat) te behouden van mogelijke sluip-parkeerders. Daarbij werden wel even alle andere bewoners van de wijk over het hoofd gezien.

Dat is namelijk het gevolg van de aanpak van Lokaal Belang; men gaan een oplossing zoeken voor iemand of een kleine groep die een probleem heeft, zonder rekening te houden met de overige belanghebbenden…

Overigens heeft Harry Staring beloofd dat ze het met bepaald parkeren “helemaal anders” zouden gaan doen.

Ben benieuwd of die gratis vergunningen voor de centrum bewoners er nu gaan komen of niet. Net zo met de parkeer-vergunningen op naam/adres ipv op kenteken. Daar aan zullen we kunnen zien wie van de twee (LB/CDA) nu de stempel drukt. Het CDA is faliekant tegen, LB helemaal voor.


Daarmee kan ik wel stellen dat de tekst die de PvdA ook die van de VVD had kunnen zijn. Waarbij de voorgaande tekst een goed voorbeeld wat lokaal maatwerk schijnbaar betekent. Het rare is overigens wel, dat ik verschillende prominente CDA leden vergelijkbare uitlatingen heb horen maken over het eenheid van beleid van Lokaal Belang. Dat men leeft van het opportunisme.
Het woord president-werking is schijnbaar nog iets wat deze fractie zich bewust van is. Maar daar komt met nog wel achter als met de ene vereniging iets geeft en de ander het ook wil en het niet (in gelijke mate) krijgt.

Zaterdag, 15 augustus 2009

19:21 Nu wij nog..

Wethouder Alphen aan den Rijn wil af van welstand.

Kaag en Braassem gebruikt de welstandscommissie alleen nog in bijzondere gevallen.
Nieuwkoop nam in 2007 volledig afscheid van de ‘welstand’. Als het aan wethouder Stan Lyczak ligt, volgt Alphen aan den Rijn zo snel mogelijk. ,,Mensen kunnen zelf wel beslissen wat mooi is.'’ Volgens de Alphense VVD-wethouder heeft een welstandscommissie alleen nut bij plannen in een historisch stadsgezicht.
Directeur Frans van der Meiracker van Dorp, Stad & Land zegt dat welstand essentieel om de ontwikkeling op de lange termijn in de gaten te houden: ,,En niet alleen voor de korte termijn, waar politici vaak naar kijken. Het gaat er om dat er een groep is die redelijk objectief kijkt. Raadsleden en wethouders wisselen nogal eens, daarom lijkt het mij onverstandig om het zonder zo’n club te doen.'’ (Leidsch Dagblad, 13
augustus 2009)


Zoals de VVD al veel langer voorstaat, kappen met de welstandscommissie. Wie wijn wij om te bepalen of jou huis moois is of niet. Zo veel mensen, zoveel smaken, zo veel wensen. Dus waarom niet?

Het enige wat de gemeente zou moeten toetsen is of er bouw technische redenen zijn om de vergunning te weigeren, zoals het voldoen aan de bouw-voorschriften . Of omdat de buren fundamentele bezwaren hebben tegen de hoogte van het bouwwerk.

Voor de rest… wie zegt dat een blauw huis niet mooi is… en wie is een architect om te bepalen of dat wel of niet zo is..

Dus weg met de welstand en alle onzinnige overheidsbemoeienis.

Woensdag, 3 juni 2009

20:28 Verzakkingen in de Raad van September

In de B&W-besluitenlijst vandaag, over de verzakkingen in Zevenaar.
1. De raad voorstellen in te stemmen met de uitgebracht conclusies en aanbevelingen over de verzakkingsproblematiek zoals beschreven in het onderzoeksrapport “Onderzoek naar zettingen in de gemeente Zevenaar” (2009-U-R79206) van Deltares; en

2. De raad, op basis van het onderzoeksresultaat, informeren over de stand van zaken van lopende acties en activiteiten die, in nauw overleg met het waterschap rijn en IJssel en de provincie Gelderland, uiteindelijk zullen leiden tot het uitbrengen van een raadsvoorstel hoe de overheid het beste kan handelen in deze problematiek.

Toelichting website.
De lange droogteperiode van de zomer van 2006 in combinatie met een onvoldoende stevige fundering heeft tot gevolg dat er een aantal woningen in Zevenaar is beschadigd. De gemeente heeft, zoals bekend snel, in het najaar van 2006 een verkennend onderzoek (uitgevoerd door Fugro) ingesteld waarin nadere aanbevelingen zijn gedaan en waarop door externe partijen is gereageerd.

Op basis hiervan heeft de gemeente besloten een degelijk en gedetailleerd onderzoek uit te voeren om zodoende de oorzaak van de problematiek met de bijbehorende conclusies te kunnen vaststellen en verantwoorde aanbevelingen (incl. oplossingsgerichte maatregelen) te kunnen doen. Het vervolgonderzoek is voorafgegaan door een literatuurstudie uitgevoerd door Alterra over de invloed van gewassen en klimaat op de verzakkingen. Het onderzoek is verricht door een consortium bestaande uit TNO/Deltares, Fugro Ingenieursbureau bv en Alterra-Wageningen.

Prof. F. Molenkamp (hoogleraar grondmechanica TU-Delft) is bij dit onderzoek betrokken als onafhankelijke technisch beoordelaar van het onderzoek. Later dan gepland, is het pakket van onderzoeken over de verzakkingsproblematiek in dit voorjaar afgerond. De complete set van het eindrapport van het gehele onderzoek en de bijlagen zijn te downloaden via de website van de gemeente (www.zevenaar.nl).

Het onderzoeksresultaat is onlangs gepresenteerd aan het college van B&W, de commissie ruimte en de burgers. Op basis van dit onderzoeksresultaat is de gemeente momenteel, in nauw overleg met het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland, druk bezig gepaste en verantwoorde scenario’s van maatregelen te be-denken en te bestuderen hoe de overheid in deze problematiek het beste haar stand-punt kan innemen.

Het raadvoorstel, met daarin het aanbevolen standpunt hierover, zal in de commissievergadering van 16 september 2009 gepresenteerd worden.


Dinsdag, 2 juni 2009

22:48 hyves… ;)

Voor alle hyvers onder jullie… http://ReneeTeunissen.Hyves.nl.. zie ik jullie daar ook??

Gr,
Renee.


Zaterdag, 16 mei 2009

11:40 Landgoed Zevenaar

vandaag lees ik in De Gelderlander:
Landgoed Huys Sevenaer populair maken

ZEVENAAR - Het landgoed Huys Sevenaer in Zevenaar moet commerciëler worden en zo meer bezoekers naar Zevenaar halen. Projectleider Bart van de Wouw van de gemeente Zevenaar wil samen met jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer en zijn adviseurs een toekomstvisie voor het landgoed opstellen.

„Heb je een plan, dan kun je aankloppen bij subsidieverstrekkers, zoals provincie, rijk, Stadsregio en Brussel en je kunt ook allerlei fondsen aanschrijven”, zegt hij.

„Subsidieverstrekkers zijn alleen pas geïnteresseerd als het landgoed een meerwaarde voor Zevenaar oplevert. Ofwel: meer mensen naar de stad haalt, die daar vervolgens een bezoek aan het Liemers Museum of aan de bioscoop aan vastknopen. Het gaat om het economische belang voor Zevenaar. Huys Sevenaer is uniek: een groene oase in het centrum van Zevenaar.”

Om de monumentale gebouwen op het landgoed voor de toekomst te kunnen behouden, moeten ze worden gerestaureerd en daar is veel geld voor nodig. Van de Wouw denkt aan meer dan 4 miljoen euro.

Bron: De Gelderlander, door Carine ten Cate


Ik heb daar op gezegd:
Het zou goed zijn als er ontwikkeld zou kunnen worden, een mooi stadspark met speelbos, met daarin een centraal gelegen horeca voorziening met voor ieder wat wils.

Met een (commercieel) goed doordacht plan en vooral niet te veel softe bedoelingen kunnen we hier iets echt moois van maken. En daar kan prima ruimte zijn voor een biologisch-verantwoorde stadsboerderij of stadsbrouwerij welke haar producten in via de diverse horeca gelegenheden in Zevenaar weer verkoopt.

Zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn.
En zeker nu de wil er is tot samenwerken, moeten er spijkers met koppen geslagen worden!! Een kans als deze krijgen beide partijen - denk ik - nooit meer.

Voor zorg-boerderijen zijn andere locaties veel beter geschikt, zoals Reisenakker, waar we beter alle zorg-organisaties en initiatieven kunnen samen brengen. En als er al een kenniscentrum “zorg” ontwikkeld moet worden, doe dat dan hier, zo rond het ziekenhuis.

En ben het net de andere schrijver(s) eens dat we dan van de leeg gevallen BAT gebouwen weer mooi kunnen bouwgrond kunnen maken, om het centrum ook “het centrum” kunnen laten zijn en het centrum “af te maken”. Een van de redenen waarom de VVD liever hier bouwt dan op Reisenakker. Maar tot nu toe was daar bouwen - juridisch gezien - helaas geen optie.

Zeker als de compromisgronden ook in het plan betrokken kunnen worden voor de ontwikkeling van het stadspark met speelbos, woningen, uitgaan en recreatie. Dit zou een fantastische aanvulling voor het (groene)stadshart zijn. Wandel en recreatie routes van het Gimbornhof tot aan het kasteel zijn dan ook mogelijk.
En ja die mogelijkheden lijken nu weer helemaal open te zijn.

Dat bij elkaar zou een gigantische meerwaarde geven voor het centrum Zevenaar.

@Wijsneus:
Ter info: diversen in de Zevenaarse gemeenteraad hebben helemaal niets tegen het inhuren van externe krachten om via die weg kennis&kunde in te kopen/huren. Dus als het verantwoord is, no problemo.

Waar velen wel een broertje dood aan hebben is dat er ingehuurd wordt om personeel te vervangen dat “ziek” thuis zit na interne conflicten of om vergelijkbare reden wegloopt. Zeker als dit door het College glashard ontkent en verzwegen wordt en de verantwoordelijke zijn eigen falen in deze - tot voor kort - niet wilde inzien.

Het spreekwoord “zachte heelmeesters maken stinkende wonden” is hier zeer zeker van toepassing - en ja een van die stinkende wonden ruiken we nu al een tijdje….


En dan nog even dit..

Wil je..

Wil je op de hoogte blijven wat er geplaatst wordt? Stuur dan een e-mailtje en je krijgt dan een e-mail wanneer een update heeft plaats gevonden. Zie het kopje Biografie voor het e-mail adres.

Auteursrechten en Gebruik van materiaal op deze website..

(C) Copyright 2002 - 2014 Renee Teunissen. Alle rechten voorbehouden, tenzij anders vermeldt
Het gebruik van teksten op deze website is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding en als het even kan met een link naar deze website of met een deep-link naar het betrekkende stukje. Graag hoor ik van u als u mijn teksten gebruikt. Bij linken van stukjes, graag de perma-link gebruiken, omdat deze in de toekomst ook zullen blijven werken en altijd naar het juiste artikel blijven linken/wijzen!

Het gebruik van foto- en beeldmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaand overleg. Meestal is dit geen enkele probleem, maar altijd even overleg, daar ik wil weten hoe en waar het materiaal gebruikt wordt of gaat worden. Ook is fotomateriaal vaak (nog) beschikbaar in de originele vorm en/of op afdruk kwaliteit, zonder opdruk of verstoringen.

Deze weblog is gebaseerd op de weblog software van wordpress, voorzien van uitbreidingen gevonden op het web of zelf geschreven. Layout, graphics en vormgeving (C) Renee Teunissen. Hosting, beheer en aanverwante zaken zijn in eigen beheer. Veel dank gaat uit naar mijn werkgever, PTS Software, voor het beschikbaar stelllen van de server-ruimte, internet-verbinding en bandbreedte voor al mijn websites.

Wil je (onder)delen overnemen? Neem dan even contact op. Vaak is het eenvoudiger om (onder)delen toe te sturen, dan 'domweg' alles te downloaden, decoderen, copieren, etc. Veel content wordt dymanisch opgebouwd, het zou zonde zijn om je tijd te verspillen met het uitvogelen hoe de techniek in elkaar steekt.

Tot slot: teksten, citaten, uitspraken, commentaren, etc vallen onder de (persoonlijke) verantwoordelijkheid van de schrijver/poster. Teksten kunnen bedoeld zijn om te prikkelen of een discussie te starten. Stoor je je aan een tekst, citaat, uitspraak of commentaar? Laat het dan weten via reactie-link onderaan het bericht of via een e-mail. Alle rechten voorbehouden om teksten, reacties, citaten, commentaren, etc te redigeren, kuisen en/of te verwijderen. Door deel te nemen aan deze website/weblog verklaar je hiermee akkoord.

466 queries. 2.251 || Powered by WordPress 1.0.2